logo

Ding Liang (Symposiwm PhD )

Graddiodd Ding Liang gyda BA mewn Cerflunio o Academi Celfyddydau Cain Tianjin yn Tsieina yn 2008, ac aeth ymlaen i astudio ar gyfer ei MA mewn Dylunio Serameg yn Sefydliad Celf a Dylunio Birmingham. Yn ystod ei MA canolbwyntiodd ei gwaith ar gyfuno gwahanol ddefnyddiau â chlai, ac ymchwilio i weadau. Ers 2011 mae hi wedi gweithio fel darlithydd yng Ngholeg Celf Mongolia Fewnol yn Tsieina, gan ddysgu cyrsiau celf serameg a cherflunwaith yn bennaf. Yn ystod ei dwy flynedd yn dysgu, canfu lawer o wendidau mewn addysg serameg Tsieineaidd a cheisiodd wella’r sefyllfa. O 2013-2019 cynhaliodd ymchwil PhD ym Mhrifysgol Sunderland yn y DU. Yn seiliedig ar brofiadau dysgu yn y ddwy wlad, mae ei hymchwil yn cynnig y gall cymhariaeth o’r cyrsiau serameg israddedig yn Tsieina a’r DU helpu i ddeall manteision ac anfanteision pob gwlad.

Crynodeb:
Bydd fy nghyflwyniad yn trafod fy ymchwil PhD. Archwiliodd yr ymchwil hon y gwahaniaethau mewn addysgu a dysgu serameg israddedig rhwng Tsieina a’r DU trwy ddadansoddi cyfweliadau a dogfennau rhaglenni serameg. Cynhaliwyd cyfweliadau ag ugain o fyfyrwyr a dau diwtor ym Mhrifysgol Sunderland a Phrifysgol ym Mongolia Fewnol, China. Cynhaliwyd yr ymchwil gan ddarlithydd yn y brifysgol Tsieineaidd, sydd wedi astudio yn Tsieina a’r DU. Nodwyd tri chanfyddiad allweddol, 1. Roedd myfyrwyr Tsieineaidd sy’n astudio serameg yn teimlo o dan bwysau i ddysgu oherwydd pwysau cyflogaeth gymdeithasol gynyddol yn Tsieina, ond, i fyfyrwyr y DU, y prif gymhelliant oedd diddordeb ym mhwnc serameg. 2. Roedd yn well gan fyfyrwyr y DU diwtorialau grŵp a dulliau addysgu seminarau oherwydd eu bod yn cael mwy o gyfle i gyfathrebu â phobl eraill, tra bod yn well gan fyfyrwyr Tsieineaidd diwtorialau un i un oherwydd eu bod yn credu bod y rhain yn canolbwyntio mwy ar eu helpu yn bersonol. 3. Roedd gan y ddwy wlad ddulliau asesu cyrsiau serameg tebyg, ac roedd y ddau yn credu bod asesu ffurfiannol yn ddefnyddiol ar gyfer eu dysgu. Yn olaf, cynigiodd yr ymchwil hon rai awgrymiadau ar sut i wella dysgu ac addysgu mewn addysg serameg yn Tsieina, a chynigiodd ychydig o gyngor i athrawon serameg y DU ynghylch deall gwahanol anghenion a disgwyliadau myfyrwyr Tsieineaidd sy’n mynychu eu dosbarthiadau serameg yn y DU, er mwyn eu helpu i gefnogi’r myfyrwyr hyn i gyflawni’r canlyniadau gorau.

coral and flower 3

Date: June 17, 2019